ONE-GLOBFIN-RA
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในกองทุน BlackRock Global Funds-World Financials Funds (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กุมภาพันธ์ 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5884 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7745 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,058,133,146 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/04/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง