ONE-DISC-RA
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class F USD Accumulation (ชนิด F สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 พฤศจิกายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.8557 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
20.1745 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,595,804,105 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/02/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง