M-SMART INCOME-AC
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และ/หรือกลุ่มธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กันยายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0299 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1303 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
277,755,973 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง