LHSMART-D
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 พฤษภาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6858 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7728 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
311,390,670 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง