LHFL
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี (โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 0 - 100 ของ NAV) ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคารรวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 มีนาคม 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3015 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4146 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
127,595,448 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง