LHPROPIA-E
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Thai and Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม โครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3802 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3803 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,314,193 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง