LHROBOTE-A
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือกองทุนหลัก (Master fund)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มกราคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.3602 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.4648 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
7,973,686 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง