LHEME-E
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging market (MSCI Emerging based)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอยกว่ารอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 กุมภาพันธ์ 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.7557 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.7558 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,138,622 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง