KFHAPPYSSF
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 กรกฎาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2956 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2957 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
124,621,365 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง