KFTSRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในตราสารในประเทศตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV -ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร -อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กันยายน 2545
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
61.6953 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
61.6954 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
54,615,825.3708 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,665,371,268 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/07/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง