KFGOVRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV -ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร -อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กันยายน 2545
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.7774 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.7775 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
327,342,401.6403 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,820,607,451 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง