KFGOVRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV -ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร -อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กันยายน 2545
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.5275 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.5276 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
332,973,299.3289 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,742,668,247 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/03/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง