KFLTFD70
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65% และไม่เกิน 70% ของNAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี - ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 มิถุนายน 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.8533 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,636,781,114 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
05/10/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง