KFSPLUS
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเงินฝากธนาคาร -ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 ธันวาคม 2540
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
21.4188 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
21.4189 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
2,349,872,322.0722 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
79,747,233,062 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง