KFAFIX
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 ตุลาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8424 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8425 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
771,069,374.4927 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
30,053,870,463 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/11/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง