KFFAI6M38
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M38 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้(Investment
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,291,292,570 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/11/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง