KFCYBER-A
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ : จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Allianz Global Investors GmbH โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กุมภาพันธ์ 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.4411 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.5528 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
333,774,342 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง