KFCLIMA-A
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทุนหลัก) (ISIN Code:LU1885667664) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือทรัพย์สินอื่นๆขอบริษัททั่วโลกที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 มีนาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.3195 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.4444 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
374,558,578 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/10/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง