KF-INDIA
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
India Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ : จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ First State Indian Subcontinent Fund (Class III USD)(กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV. -กองทุน First State India Subcontinent Fund(กองทุนหลัก)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 กันยายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4399 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6116 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
102,928,241.0685 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
324,572,355 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง