KF-GTECH
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV -กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยเน้นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กุมภาพันธ์ 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.3684 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
23.7190 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
38,084,697.2835 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,352,522,109 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง