KF-BRIC
กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging market (MSCI Emerging based)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากภาวะตลาด(Market risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ที่อาจส่งผลต่อภาคธุรกิจจนทำให้ภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่กองทุนหลักได้ลงทุนไว้ -กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัยญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 พฤศจิกายน 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9465 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.0658 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
14,420,831.3094 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
76,292,490 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง