KWI MONEY
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มารเ์ก็ต
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market - Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกิน 50% ของ NAV และจะทําการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 กุมภาพันธ์ 2551
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6592 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6593 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
9,726,302.1477 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
33,641,072 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง