RMF1
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Aggressive Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กันยายน 2545
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
54.6942 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
54.6943 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
35,442,794.4279 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,102,690,899 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/02/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง