KTAF30M1
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M1
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – II (Class A (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 มกราคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7891 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9890 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
765,888,561 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง