KKP MP
กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market - Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 กันยายน 2551
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2265 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2266 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,109,848,178 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง