K-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
นโยบายการลงทุนของกองทุน K-CHINA-SSF - กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc)– USD (กองทุนหลัก) - กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ - กองทุน K-CHINA-SSF
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 พฤศจิกายน 2552
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.0654 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0655 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
539,530,493 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง