K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Long Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 กันยายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8167 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8168 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,718,566,169 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง