K-WORLDX
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นโยบายกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) Bloomberg Ticker: ACWI:US • กองทุนหลักกเป็นกองทุน อี
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 มกราคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7844 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8115 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,461,432,512 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง