K-INDIA
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
India Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF India Fund D2 USD (กองทุนหลัก) • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ นโยบายกองทุน BGF India Fund D2 USD (กองทุนหลัก) Bloomberg Ticker: BGIND2U • กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 มิถุนายน 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0449 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1957 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
156,705,147.1891 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,145,154,829 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง