K-CHINA
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds-China Focus Fund(กองทุนหลัก) -กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศนโยบายกองทุน Fidelity Funds-China Focus Fund(กองทุนหลัก)Bloomberg Ticker:FIDFDFO:LX -เน้นลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีนและฮ่องกง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 พฤศจิกายน 2552
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5113 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6991 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
824,231,676.6443 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
17,202,861,882 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/02/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง