K-CHINA-A(D)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) –USD (กองทุนหลัก) - กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศนโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 พฤศจิกายน 2552
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.9731 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0329 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
1,726,441,843.5988 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
14,853,444,156 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง