TFixed4Y10M1AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 สิงหาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,562,029,738 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง