DAOL-INCOME
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 มีนาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4195 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4196 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
779,742,189 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง