BCAP-GE
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางอาจกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก หรือในบางช่วงอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และหรือภูมิภาค ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 มกราคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2729 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3695 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,371,480,899 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/10/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง