B25RMF
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV และตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เกิน 25% ของ NAV
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 พฤศจิกายน 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.1603 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.1604 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
235,585,551.0115 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,230,447,438 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง