TRIGGER9-21
กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของ NAV โดยกองทุนจะ พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ - ตราสารหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน - ตราสารทุน - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุน CIS กองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กันยายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8002 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,242,029,454 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
14/01/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง