B-SENIOR
กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ส่วนการลงทุนในประเทศ -ตราสารหนี้ในประเทศ และหรือเงินฝากไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV -ตราสารทุนในประเทศ ไม่เกิน 30% ของ NAV -หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs)กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 สิงหาคม 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.5730 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.5731 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
2,092,978,478.7243 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
9,646,878,651 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง