B-LTF
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูง ในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลทุนใน Derivatuves และ Structurered
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 พฤศจิกายน 2547
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
39.8836 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
39.8837 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
1,435,588,317.9302 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
52,784,304,719 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง