B-TNTV
กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตัวตราสาร หรือผู้ออกตราสาร หรือผู้ค้ำประกัน ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือรับรองตราสารหนี้นั้นๆซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 มีนาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.4014 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.4015 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
7,867,469,515.0507 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
104,528,981,960 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง