BFPVD
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ตราสารหนี้ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงินต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 สิงหาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0569 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1075 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
20,384,654,705 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง