BFIXED
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงินต้องได้รับการจัดการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กุมภาพันธ์ 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4202 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4203 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
5,750,607,257.6931 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
24,950,998,105 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง