B-SENIOR-X
กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศดังนี้ ส่วนการลงทุนในประเทศตราสารหนี้ในประเทศ และหรือเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV ตราสารทุนในประเทศ ไม่เกิน 30% ของ NAV หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 กุมภาพันธ์ 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2420 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2421 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,694,014,266 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง