BBASIC
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีราคาต่ำกว่า Intrinsic Value หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 มีนาคม 2538
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.6724 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.8611 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
162,135,074.0682 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,717,356,221 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
05/05/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง