ASP-SME-SSFX
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF พิเศษ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Small - Mid Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก ในช่วง 3เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว จะแจ้ง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.5732 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
34,838,478 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
02/12/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง