ASP-DISRUPTRMF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างตลาดและ/หรือมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิดภัณฑ์เดิม
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 สิงหาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
70,621,680 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/10/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง