ASP-PRIME4
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และเงินฝาก โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารแห่งหนี้ ระหว่าง 0-100% เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนอาจจะพิจารณาการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.0417 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
2,772,465.6478 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
12,209,453 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง