AIA-DFI
กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ AIA Diversified Fixed Income Fund - Class Z (USD) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3174 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4831 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
522,162,943 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง