AIA-TEQ
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Large Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 สิงหาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9183 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1097 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
10,092,849,646 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง