ABFC
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
บริษัทจัดการจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และตราสารแห่งหนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมุ่งเน้นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มและปัจจัยพื้นฐานดี สำหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 พฤษภาคม 2546
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.1739 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
83,219,420.7577 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
256,802,091 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง