LHUSFIN-E
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity (US BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
o กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.1098 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.1099 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,037,783 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง