LHDIGITAL-A
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA World FundsFramlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1488 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2883 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
42,882,949 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง